Наши проекты:

Про знаменитості

Карліс Кресліньш: біографія


Карліс Кресліньш біографія, фото, розповіді - військовий і політичний діяч Латвії

військовий і політичний діяч Латвії

Публікації

 • Kr?sli?? K. Kompleks? n?kotne. / / Milit?rais Apskats. - Nr.3 / 4 (2008), 2.-10. lpp.
 • Kr?sli?? K. Person?lsast?va komplekt?juma uzlabo?ana Nacion?lajos bru?otajos sp?kos. / / Milit?rais Apskats ". - Nr.3 (2007), 51.-59. Lpp.
 • Kr?sli?? K. K? pl?not Nacion?lo bru?oto sp?ku att?st?bu? / / Milit?rais Apskats". - Nr.3 / 4 (2008), 17.-20. lpp.
 • Kr?sli?? K. Tot?l?s aizsardz?bas sist?mas konceptu?lie pamati un izveido?anas principi. 2. da?a - NAA AZC: R?ga, 1997. 161 lpp.
 • Kr?sli?? K. Nacion?lo bru?oto sp?ku vieta Latvijas dro??bas sist?m?. / / T?vijas Sargs. - Nr.8 (2006, augusts). ISSN 1407 - 5040
 • Kr?sli?? K. Kolekt?v? dro??ba un aizsardz?ba NATO. / / Milit?rais Apskats "- Nr.1 ??(2004), 3.-14. Lpp.; Nr.2 (2004), 3.-12. Lpp.
 • Kr?sli?? K. NBS karav?ru dienesta motiv?cijas anal?ze un person?la komplekt??anas strat??ijas izstr?de. / / Milit?rais Apskats ". - Nr.1 ??(2007), 42.-47. lpp.
 • Kr?sli?? K. Baltijas milit?r? alianse: par un pret. / / Milit?rais Apskats ". - Nr.1 ??(1997), 19.-23. Lpp.
 • Kr?sli?? K. Konflikts Gruzij?: kas ir labi, un kas ir slikti? / / Milit?rais Apskats". - Nr.3 / 4 (2008), 11.-16. lpp.
 • Kr?sli?? K., Skrasti?? I. Latvijas NBS apbru?ojuma ilglaic?g?s programmas izstr?de. / / Milit?rais Apskats, 1996., Nr.2 (104)., 34.-45. lpp.
 • Kr?sli?? K. Tot?l?s aizsardz?bas sist?mas konceptu?lie pamati un izveido?anas principi. 3. da?a - NAA AZC: R?ga, 1998. 269 ??lpp.
 • Kr?sli?? K. Latvijas Republikas milit?r? strat??ija. / / Milit?rais Apskats. - Nr.1 ??(2006), 7.-16. lpp. ISSN 1407-1746
 • Kr?sli?? K. Tot?l?s aizsardz?bas sist?mas konceptu?lie pamati un izveido?anas principi. 1. da?a - NAA AZC: R?ga, 1996. 193 lpp.
 • Kr?sli?? K. Milit?r? izgl?t?ba un zin?tne. / / T?vijas Sargs ". - Nr.9 (2005, sept.), 8.-9. Lpp.

Комментарии

Сайт: Википедия