Наши проекты:

Про знаменитості

Бабічев, Федір Семенович: біографія


Бабічев, Федір Семенович біографія, фото, розповіді - радянський український вчений, фахівець у галузі органічної хімії
28 лютого 1917 - 28 квітня 2000

радянський український вчений, фахівець у галузі органічної хімії

Біографія

 • 1985 р. - присуджена премія АН УРСР ім. Л. В. Писаржевського за монографію «Хімія ізоіндолів».
 • 1936 р. - закінчив з відзнакою середню школу в м. Ровеньки.
 • 1972 р. - член-кореспондент АН УРСР.
 • 28 квітня 2000 - помер у Києві.
 • 1945-1948 рр.. - Аспірант хімічного факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
 • 1997 р. - присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
 • 1967 - професор кафедри органічної хімії КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
 • 1971-1986 рр.. - Завідувач кафедри органічної хімії КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
 • 1995 р. - присуджена премія НАН України ім. А. І. Кіпріанова за цикл праць «Синтез та реакційна здатність сполук ряду ізоіндолу та ізохіноліну».
 • 1987 р. - нагороджений орденом Жовтневої Революції.
 • 1988 р. - радник Президії АН УРСР.
 • 1973 р. - академік АН УРСР.
 • 1978-1988 рр.. - Віце-президент АН УРСР.
 • 1968-1978 рр.. - Декан хімічного факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
 • 1950-1967 рр.. - Доцент кафедри органічної хімії КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
 • 28 лютого 1917 - народився в селі Бобрикове, нині Антрацитівського району Луганської області, в селянській родині.
 • 1976 - нагороджений орденом Леніна.
 • 1944 р. - закінчив хімічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
 • 1971 р. - нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.
 • 1948-1950 рр.. - Асистент хімічного факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
 • 1998 р. - присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Молекулярний дизайн гетероциклічних сполук».
 • 1980 р. - депутат Верховної Ради УРСР X та XI скликань.
 • 1994 р. - присвоєно звання почесного Соросівського професора.

Наукова робота

Синтез і вивчення нових ціанінових барвників< / h3>

Хімія органічних барвників була однією з перших областей органічної хімії, в якій стала розвиватися концепція цілеспрямованого синтезу нових речовин з наперед заданими властивостями. А розвиток органічної хімії в СРСР наприкінці 1940-х і в 1950-і роки характеризувалося підвищеним інтересом до розробки фотосенсибілізаторів для кіно-і фотопромисловості. Вивчалася, зокрема, можливість використання ціанінових барвників в якості сенсибілізаторів, з них найкращими показниками мали представники ряду бензтіазола.

Ще будучи студентом, Ф. С. Бабічев почав роботу над цією темою під керівництвом академіка АН УРСР В. П. Яворського, а потім академіка АН УРСР А. І. Кіпріанова. Вивчалися реакції алкілування метиленових підстав ряду бензтіазола, тіазолу і нафтотіазола алкилгалогенідамі. Дослідження показали, що реакція супроводжується розкриттям одного з тіазолінових циклів димеру метиленового підстави. Була проведена ревізія формули Мумма, яка приписувалася раніше таким димеру, для них була запропонована формула Бабічева. Справедливість запропонованої формули була доведена методом зустрічного синтезу. Крім метиленових, досліджувалися аналогічні етіліденовие підстави, експерименти показали, що на відміну від метиленових, вони існують у вигляді мономерних молекул і алкілюється зі збереженням тіазолінового циклу. У той час дослідження в цьому напрямі велися також у Франції та Румунії, успіх був на боці київських хіміків. Дослідження в області тіазольні метиленових підстав стали основою кандидатської дисертації Ф. С. Бабичева (1948 р.)

У 1956 році Ф. С. Бабічев запропонував ефективний метод синтезу карбонових кислот і спиртів в ряду бензтіазола (бензтіазолілалкіл (арил ) карбонових кислот і відповідних їм спиртів). Метод синтезу кислот полягає у конденсаціїпро-амінотіофенола ангідридами дикарбонових кислот жирного, ароматичного і гетероциклічного рядів. Спирти можна отримати відновленням кислот або їх ефірів алюмогідрідом літію при зниженій температурі або відразу в одну стадію, якщо при конденсації замінити ангідрид на відповідний лактон. Ці сполуки - основа численних похідних і важливі проміжні продукти в органічному синтезі, раніше не існувало загального методу їх синтезу і були відомі лише поодинокі представники ряду. Було проведено систематичне вивчення впливу на хід синтезу полярних замісників у структурі несиметричних ангідридів, а також вплив просторового чинника.

Подальші дослідження показали, що нові класи сполук є цінною сировиною для синтезу 2,3-полиметиленбензтиазолиевых солей і ціанінових барвників на їх основі. Показано також важливе теоретичне значення їх для хімії барвників, оскільки дозволяють синтезувати барвники з різною довжиною поліметиленового ланцюжка і вивчити вплив даного чинника на просторову будову молекули і, як наслідок, на забарвлення. На першість у синтезі подібних солей бензтіазолія претендували відомі хіміки Г. Шварц і П. де Сметсу, проте їх результати виявилися помилковими, в спеціальній роботі Ф. С. Бабічева було показано, що в описаних ними реакціях утворюються інші продукти. Далі було показано, що введення гетероатома (наприклад, сірки або кисню) в поліметиленового ланцюжок може призвести до поглиблення забарвлення. Деякі із синтезованих в ході робіт барвників виявилися хорошими сенсибілізаторами для галогеносеребряних фотоемульсій. Цей цикл робіт ліг в основу докторської дисертації Ф. С. Бабичева (1965 рік).

Успішний синтез ряду ціанінових барвників послужив поштовхом до наступного етапу досліджень - вивчення закономірностей впливу структури молекули на забарвлення. Для якісного статистичного аналізу необхідно було синтезувати серію сполук з різною структурою. Одним з напрямків в області синтезу стала розробка загального принципу одержання четвертинних тіазолієвого солей і барвників на їх основі, тобто перехід до тіазольних, позбавленимпро-феніленового фрагмента, аналогам раніше отриманих барвників. Необхідні четвертинні солі раніше не були відомі. У працях Ф. С. Бабічева був знайдений загальний спосіб їх синтезу з використанням реакції?-Галогенкетонов з тіолактамамі (тіопірролідон, тіокапролактам та ін) Відкрите хімічне перетворення дещо нагадує синтез тіазоліл по Ганчо, однак, дозволяє виходити з максимально ускладнених субстратів, наприклад, анельованих тіазольні цикл до вже існуючої гетероциклічної системи. В якості субстратів реакції були використані 2-меркаптопірідін, 2-меркаптохінолін, похідні 5-меркапто-1 ,2,4-триазолу, а в якості реагентів також і?-Галогенкетони, що дозволило значно розширити можливості методу.

У 1964 році був опублікований ряд робіт Ф. С. Бабічева з синтезу конденсованих солей [1,3]-тіазоліл і метод був реалізований іншими дослідниками, були вивчені спектральні характеристики отриманих нових ціанінових барвників. Цикл робіт з ціанінових барвників визнаний вагомим внеском у науку, статті цитуються в монографіях, результати дослідження залежності структура - колір увійшли в підручники з хімії органічних барвників і теорії кольору.

Синтез і дослідження конденсованих гетероциклів з вузловим атомом азоту< / h3>

У 1960-х роках перед хіміками-теоретиками постала проблема перевірки застосування концепції ароматичності до певних класів хімічних сполук. Від класичних і небензоідних ароматичних вуглеводнів науковий інтерес перемістився до конденсованим гетероароматичних сполук, зокрема, містить вузловий атом азоту. Такі з'єднання представляють і практичний інтерес, серед них відомі природні біологічно активні речовини і важливі лікарські засоби. Необхідно було вивчити вплив гетероатомів на стабільність молекули циклічного поліена і можливість застосування до таких систем правила Хюккеля для теоретичного передбачення їх природи; для теорії органічного синтезу потрібно з'ясувати закономірності орієнтації входження заступників при атаці молекул цього класу реагентами різної природи.

Важливий внесок у вирішення проблеми внесли київські вчені. Ф. С. Бабичева і під його керівництвом були синтезовані і вивчені ізоелектронних аналоги індолізину. Для цього розроблені принципово нові способи синтезу 10 -, 14 - і 18 -?-Електронних гетероароматичних сполук, за якими отримані відповідні гетроцікліческіе системи: похідні піроло [2,1 -b] тіазолу, солі тіазол [3 , 2 -b] піридинію, пірролобензімідазоли, ізоіндолію [1,2 -b] бензтіазоли, ізоіндолію [1,2 -a] бензимідазоли і інші. Розроблено та перевірено на численних прикладах двохстадійний спосіб анелюванням пиррольного кільця до азолів. На першій стадії з азолу і?-Галогенкетона отримують четвертичную алкілаціліевую сіль, яка потім циклізуються. Цим способом вперше синтезовано найпростіші представники бициклических систем з вузловим атомом азоту - пірролотіазоли, пірролоімідазоли, пірролотріазоли. Описано властивості отриманих нових гетероциклічних сполук, їх електронна будова було вивчено фізичними методами та методами квантової хімії, доведено їх ароматична природа; систематично досліджено їх реакції електрофільного заміщення і приєднання.

Пізніше, в середині 1980-х років, учений повертається до тематики синтезу гетероциклів з вузловим атомом азоту, враховуючи при цьому свій перший досвід вивчення метиленових підстав. В якості субстратів для хімічних реакцій були обрані?-Ціанометільние і?-Сульфонілметільние похідні азотистих гетероциклів (азолів та азинів), метиленові підстави переважно були замінені на карбаніони, які генеруються у реакційному середовищі. Використовувався також інший спосіб активації?-Метильної групи гетероциклу - не через кватернізацію, а за рахунок введення електроноакцепторної заступника. Спільно з Ю. М. Воловенко були синтезовані більше 60 нових гетероциклічних систем з вузловим атомом азоту. Одержані сполуки містять аміногрупу, що дозволяє використовувати їх для подальших синтезів препаратів, що виявляють широкий спектр біологічної активності (бактерицидної, радіопротекторних та ін), придатних для пошуку нових лікарських засобів.

Вивчення хімії ізоіндолу

< p>У 1971 році спільно з А. К. Тилтіним був розроблений метод синтезу похідних ізоіндолу, що використовує взаємодіяпро-хлорметілбензонітріла з амінами.

ізоіндолію - представники однієї з найпростіших, базових гетероциклічних систем, були на той час важкодоступні і мало вивчені. Вони представляють великий інтерес для теоретичної та практичної хімії як клас гетероциклічних сполук, що володіють двома протилежними на перший погляд властивостями - ароматичностью і високою реакційною здатністю. Удосконалення методик синтезу і всебічне вивчення сполук цього класу надовго увійшло в тематику наукових робіт кафедри органічної хімії. Систематично вивчалися фізичні і хімічні властивості, електронна будова заміщених і конденсованих ізоіндолію.

Одне з найбільш характерних властивостей ізоіндолів - здатність взаємодіяти з діенофіламі в реакції Дільса - Альдера. Виявлено, що більш складні конденсовані системи на основі ізоіндольного ядра певною мірою зберігають цю здатність. У результаті був синтезований ряд сполук з тривимірним вуглецевим скелетом.

Київська школа органічної хімії, очолювана Ф. С. Бабичева, була єдиною в СРСР і другий у світі після німецької, що досягла значних успіхів у вивченні ізоіндолію, результати наукових робіт з цієї теми відображені у вигляді численних публікацій, оглядів у міжнародних журналах , авторських свідоцтв, монографій.

Розвиток синтонний підходу в методології органічного синтезу

Викладацька, адміністративна та інша робота

З науковими дослідженнями Федір Семенович Бабічев поєднував педагогічну й організаторську діяльність. Як викладач університету та науковий керівник він виховав багатьох кваліфікованих хіміків, під його керівництвом захищено 25 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Не припиняючи викладацьку і наукову роботу в університеті, Федір Семенович 10 років обіймав посаду віце-президента АН УРСР , довгий час був зам. голови а потім і головою редакційної колегії Української радянської енціклопеціі, заст. головного редактора «Доповідей АН УРСР», членом редколегій журналів «Біоорганічна хімія» та «Український хімічний журнал».

Оцінка діяльності Ф. С. Бабічева

Діяльність Ф. С. Бабічева як вченого, педагога і організатора науки високо оцінена науковою спільнотою та державою. Він нагороджений трьома орденами і численними медалями, преміями Академії наук і державними.

Оцінку якості наукової роботи можна знайти в рекомендації з приводу обрання Бабічева академіком АН УРСР, написаної всесвітньо відомим хіміком-органіком академіком А. І. Кипріановим.

Публікації

Книги

 • Бабічев Ф.С., Кипріанов А.І., Мушкало Л.К. та інНариси з історії органічної хімії в Київському університеті. - К.: Вид-во Київського університету, 1954. - 224 с.
 • Бабічев Ф.С., Ковтуненко В.О.Хімія ізоіндолу. - К.: Наукова думка, 1983. - 280 с.
 • Бабічев Ф.С., Корнілов М.Ю.Будова І Властивості органічніх сполук. - К.: Радянська школа, 1971. - 240 с.
 • Бабічев Ф.С., Шаранін Ю.Л., Литвинов В.П. та інвнутрішньомолекулярних взаємодіях нітрильних і C-H, O-H та S-H-груп / під заг. ред. Ф.С. Бабичева. - К.: Наукова думка, 1985. - 200 с.
 • Бабічев Ф.С., Шаранін Ю.Л., Промоненков та інвнутрішньомолекулярних взаємодіях нітрильних і аміногруп / під заг. ред. Ф.С. Бабичева. - К.: Наукова думка, 1987. - 240 с.

У періодичних виданнях

Федір Семенович Бабічев є автором або співавтором понад 300 наукових статей у наступних періодичних виданнях:

 • «Український хімічний журнал»
 • «Доповіді АН УРСР»
 • «Журнал загальної хімії»
 • «Вісник КДУ. Хімія »
 • « Журнал органічної хімії »
 • « Хімія гетероциклічних сполук »
 • « Известия АН СРСР »

Бібліографія

Ковтуненко В.О., Кисіль В.М.Федір Семенович Бабічев. - К.: Наукова думка, 1999. - 112 с. - ISBN 966-00-0522-9

Комментарии

Сайт: Википедия